Reklamace

Reklamace a jak na ni ...
(kompletní reklamační řád najdete níže)


Reklamace některého zboží proběhne nejrychleji při reklamování přímo u výrobce či v autorizovaném servisu. Proto je dobré nás o úmyslu reklamovat zboží předem informovat telefonicky na tel: 774 594 537, nebo mailem na: obchodjakobohyne@email.cz a možnost postupu takto konzultovat. Nabídneme vám vždy nejrychlejší možné řešení vyřízení reklamace. Konzultace závady předem je především ve vašem vlastním zájmu, mnohdy se předejde zbytečnému zasílání zboží, u kterého jde například o domnělou závadu (nepochopení návodu, ztráta návodu, atd..) a kdy lze závadu rychle odstranit pouhou konzultací. Nevystavujete se tak případně zbytečnému zasílání zboží, kdy jej nebudete moct i užívat.

Jak postupovat při reklamaci


           1. O úmyslu reklamovat zboží nás informujete telefonicky na tel.: 774 594 537, nebo písemně na adrese obchodjakobohyne@email.cz a předem s námi závadu zkonzultujete, abychom mohli navrhnout co nejrychlejší řešení.
 
           2. Vytisknete si a vyplníte FORMULÁŘ PRO REKLAMACI ZBOŽÍ a zašlete nám jej spolu s kopií daňového dokladu v zásilce s reklamovaným zbožím.
 
           3. Zboží k reklamaci by mělo být ideálně vráceno kompletní včetně příslušenství, čisté a zabalené tak, aby neutrpělo přepravou, tzn. nejlépe do krabice s adekvátní výplní. Prosíme o zvážení, při balení do obálky či fólie, zda je toto zabalení k povaze věci i jejímu výrobnímu obalu dostatečné. Berete zde na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě, nemusí být reklamace uznána.

           4. Výrobek do reklamace předáváte čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami. Musí obsahovat všechny části a příslušenství, které jsou nutné k ověření reklamované vady.

           5. Zásilku s reklamovaným zbožím můžete po předchozí domluvě na svozu předat našemu smluvnímu kurýrovi, nebo zaslat vlastním kurýrem či donést osobně na naši adresu:


 
NUNYNEK.CZ, s.r.o.
Kunice 76, 679 71, pošta Lysice

 
UPOZORNĚNÍ: Zboží nezasílejte bez předchozího upozornění! Dobírky nebudou akceptovány! Při odeslání Českou poštou, zasílejte pouze cenným balíkem, nebo balíkem do ruky, jedině tyto dvě služby zaručí, že nám bude zásilka doručena na naši adresu. Zaslání obálkou či doporučenou zásilkou RR se vystavujete riziku, že zásilka může zůstat ležet nedoručená na poště a vrací se zpět. Není v naší moci takovéto zásilky bez oznámení pošty uhlídat . 

 

Lhůta pro vyřízení reklamace


V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena co nejdříve, nejpozději ve 30 denní lhůtě.

V případě, že nejste spotřebitel, se snažíme vyřídit reklamaci v co nejkratší době.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vám přijaté peněžní prostředky pošleme na účet nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy.

Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží vám budou uhrazeny při splnění následujících podmínek:

 • že jste nevyžili naši nabídku svozu zdarma naším smluvním partnerem (přepravní společností). 
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením apod.),
 • mailem na adresu: obchodjakobohyne@email.cz nám zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).
  Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží.Např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu, a to pouze do výše ceny 
  našeho smluvního partnera, jehož svoz vám byl zdarma nabídnut.

Reklamační protokol


Reklamační protokol Vám bude zaslán po vyřízení reklamace na e-mail uvedený v reklamaci.

Jak postupovat když…


1.    Přijaté zboží je poškozené
Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.
•    Česká pošta: oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
•    ZÁSILKOVNA: oznamte do 1 pracovního dne na tel.: 216 216 516
.
2.    Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu.
Prosíme, napište nám na mail: obchodjakobohyne@email.cz nebo volejte na tel.: 774 594 537a my s vámi vše obratem vyřešíme.


Formulář pro reklamaci zboží

Co reklamovat nelze


1.    Možnost reklamace se nevztahuje na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.
2.    Reklamaci nelze také uplatnit na následující: Článek III. Odstavec 8 nákupního řádu viz. níže

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

obchodní společnosti NUNYNEK.CZ s.r.o., se sídlem Kořenec 17, 680 01 Kořenec, IČ 29248540, DIČ CZ29248540, zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68190 (dále též jen „NUNYNEK.CZ s.r.o.“ nebo „Prodávající“).


I. Všeobecná ustanovení


1.    Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
2.    Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
3.    Zákazníkem internetového obchodu www.nunynek.cz  je buď Kupující spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující podnikatel“). Kupující spotřebitel a Kupující podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
4.    Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.


II. Odpovědnost Prodávajícího


1.    Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.    Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.


III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží


1.    Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost Zboží a kompletnost jeho příslušenství.
2.    Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady (např. chybějící příslušenství) mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
3.    Reklamaci Zboží může Kupující spotřebitel uplatnit osobně nebo reklamované zboží zaslat přepravní službou na adresu NUNYNEK.CZ s.r.o., Kpt. Jaroše 27, Boskovice, 680 01
4.    V případě, že Kupující – spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu a urychlit tak vyřízení své reklamace.
5.    Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu, Zboží může Kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání.
6.    V případě, že Kupující bude zasílat Zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého Zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované Zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.
7.    Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.nunynek.cz . Optimální je originál dokladu o zakoupení Zboží nebo řádně vyplněný záruční list.
8.    Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

 • mechanickým poškozením Zboží
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • prokazatelně nesprávným užíváním,
 • užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
 • užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
 • prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy věci,
 • prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
 • pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na Zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu.

9.    Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého Zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.
10.    Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením do provozu, je považována za vadu, pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly sjednány v kupní smlouvě a provedeny Prodávajícím nebo jinou osobu na odpovědnost Prodávajícího.
11.    Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo Kupujícího reklamovat Zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení Zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností.
12.    Na dárky, které Prodávající poskytuje Kupujícímu bezplatně v rámci kupní smlouvy na jiné placené Zboží, nelze uplatnit záruku ani odpovědnost za vady nad rámec zákona. V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží, které je poskytované jako dárek vrátit v původním stavu Prodávajícímu.
13.    Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí Prodávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.


IV. Záruční doba


1.    Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí Kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého Zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 24 měsíců. Pro Kupujícího–podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců.
2.    Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v opravě. V případě výměny Zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba.
3.    Má-li zakoupené Zboží uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení Zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Datum uvedení Zboží do provozu je vyznačeno v dokladu o uvedení Zboží do provozu, který obdrží Kupující. Počátek záruční doby se tak odsouvá pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky výše uvedené. Pokud není splněna kterákoliv z nich, počíná záruční doba běžet ode dne převzetí věci.


V. Práva z vad Zboží


1.    Nemá-li věc vlastnosti uvedené v článku Odpovědnost Prodávajícího, může Kupující spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu této součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a v takovém případě má Kupující spotřebitel vždy právo výhradně na bezplatné odstranění vady opravou věci.
2.    Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Kupující spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující spotřebitel právo od smlouvy odstoupit. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li Zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
3.    Pokud Kupující spotřebitel od smlouvy neodstoupí ani neuplatní právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo v případě, že by zjednání nápravy působilo značné obtíže Kupujícímu spotřebiteli.
4.    Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Prodávající Kupujícího před převzetím Zboží upozornil, že Zboží má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
5.    Kupující spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech uvedených v NOZ a Zákoně. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné v okamžiku, kdy je mu předáno nebo doručeno prohlášení Kupujícího spotřebitele o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny zákonné podmínky dle §2001 a násl. NOZ V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
6.    V případě odstoupení od smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu kompletní Zboží včetně veškerého příslušenství.
7.    Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má Kupující spotřebitel místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.


VI. Vyřízení reklamace


1.    Kupujícímu spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace v souladu s ust. § 605 NOZ. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči Kupujícímu podnikateli.
2.    Kupující spotřebitel se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese sídla a provozovny, kde reklamaci uplatnil, nebo na její zákaznické telefonní lince.
3.    Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.
4.    Kupující je povinen předat Zboží do reklamačního řízení kompletní. Dále doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail). V případě, že Kupující nedodá Zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.
5.    Při uplatnění reklamace obdrží Kupující písemné potvrzení - reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Kupující je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést veškeré požadované údaje, jejichž úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu. V reklamačním protokolu jsou informace, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je Kupujícím spotřebitelem požadován. Pokud Kupující spotřebitel výrobek do reklamačního řízení zaslal přepravní službou, obdrží reklamační protokol e-mailem.
6.    Kupující spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží. Kupující spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.


VII. Odmítnutí přijetí do reklamace


1.    Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí Zboží do reklamace, pokud je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti.
2.    Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží také v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.


VIII. Vyzvednutí Zboží ze záruční opravy


1.    Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo Zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího.
2.    Prodávající vydá, případně zašle, Kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace.Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. Ledna 2016 a nahrazuje veškerá předchozí znění. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Zpět do obchodu